Ventilationsrengöring

Effektiv avlägsnande av mögel, fett, damm och liknandeetc

Ventilationskanaler kan rengöras effektivt och med långvarig effekt med en nyutvecklad metod.

Användningsområden

Ventilationskanalerna i många produktionsföretag, kontorsfastigheter, bostadsfastigheter, livsmedelsföretag har aldrig rengjorts.

Resultatet kan bli feta, smutsiga och igensatta kanaler och i flera fall har mögelbeläggningar bildats inuti kanalerna. Detta kan leda till dåligt inomhusklimat, vilket är den motsatta effekten än anläggningens ursprungliga syfte. 

Konsekvenserna av dåligt underhållna ventilationssystem kan vara:

  • Dåligt inomhusklimat med bl.a. fysiska besvär för användarna av lokalerna i form av ökad risk för allergier, huvudvärk, trötthet etc.
  • Förhöjt innehåll av CO2 och damm i luften.
  • Hög luftfuktighet, vilket kan skapa grogrund för t.ex. mögelsvamp.
  • Dammet i ventilationskanalerna är lättantändligt och utgör därmed en högre brandrisk och risken för spridning av en eventuell inträffad brand.
  • Ökad elförbrukning med smutsiga och igensatta ventilationssystem

Kontrollmetoder

  • Mätning av sporer med mycometer-test
  • Möjlighet till skriftlig dokumentation
  • Möjlighet till fotodokumentation (före/efter) 

Prestanda

Behandlingen består av torrengöring med CO2, utan konsekvenser för miljön och omgivningen, i motsats till traditionell rengöring som ofta görs med kemikalier.

Rengöringen görs i ett slutet system, vilket säkerställer att mögel och sporer som avlägsnas samlas upp utan kontakt med omgivningen, förseglas och förstörs.

Metoden innefattar bl.a. specialutvecklade filter anslutna till vårt mobila ventilationssystem, OMØ Sug. Ett mycket kraftfullt och kontrollerbart vakuum skapas i det aktuella området. Detta vakuum säkerställer att luftburet damm och sporer, rengörs genom filtersystemet och samlas upp.

Mögel, fett och annat organiskt material fryses omedelbart till -79 oC. Partiklarna spricker och lossnar omedelbart från ytan.